Join us!

Dlaczego Wokół?
Wiele kół naukowych zwracało uwagę na problem promocji i dostępu do firm. Nie znaleźliśmy jednego miejsca dla kół w internetowej przestrzeni... więc postanowiliśmy je stworzyć!

Na Wokół każde koło może założyć swój profil, szybko, przez Facebook'a i łatwo dodać newsy, publikacje i spotkania koła. Może także znaleźć inne organizacje, z którymi chciałoby nawiązać kontakt lub współpracę!

Jak planujemy rozwinąć portal?

  • dodać czat, która przyśpieszy komunikację między kołami i użytkownikami
  • stworzyć giełdę pomysłów
  • zaangażować firmy w ideę kół naukowych
  • umożliwić śledzenie ulubionych kategorii i kół


Chcesz nam w tym pomóc? Napisz do nas na kontakt@wokol.net oraz polajkuj/udostępnij Wokół:
BioLetyn przyjmuje artykuły!
10:48, 03/04/2016, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów PŚ

Kwartalnik Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów Politechniki Śląskiej przyjmuje artykuły do kolejnego, czerwcowego numeru. Tematyka czasopisma obejmuje szerokopojętą biotechnologię zarówno w ujęciu naukowym, jak i popularnonaukowym - zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych tematyką mikrobiologii, ochrony środowiska, biotechnologii żywności, biologii molekularnej, bioinformatyki i innych, związanych z biologią dziedzin! Dodatkowo BioLetyn sygnowany jest numerem ISSN, dzięki czemu ukazujące się w nim artykuły traktowane są jako publikacje.

Artykuły przesyłać można do 17 kwietnia na adres bioletyn@gmail.com - prosimy uprzednio zapoznać się z .

Prezentacja specjalności Bioinformatyka!
Data spotkania: 13:51, 15/03/2016, Bioinformatyczne Studenckie Koło Naukowe Politechniki Śląskiej

Dziś o 15:30 odbędzie się spotkanie przeznaczone do studentów 2 roku biotechnologii, którzy zainteresowani są kontynuacją studiów na specjalności Bioinformatyka. Serdecznie zapraszamy do sali 732 wydziału AEI!

Wokół w ręce kół!
17:56, 13/03/2016, Silver .NET Group

Jako Silver .NET Group SGGW oddajemy w Wasze ręce pierwszy portal skoncentrowany wokół kół!

Wokół!

Jaka idea przyświecała nam przy jego tworzeniu?

Wiele kół naukowych zwracało uwagę na problem promocji i dostępu do firm. Nie znaleźliśmy jednego miejsca dla kół w internetowej przestrzeni... więc postanowiliśmy je stworzyć!

Na Wokół każde koło może założyć swój profil, szybko, przez Facebook'a i łatwo dodać newsy, publikacje i spotkania koła. Może także znaleźć inne organizacje, z którymi chciałoby nawiązać kontakt lub współpracę!

Jak planujemy rozwinąć portal?

Chcesz nam w tym pomóc? Napisz do nas na kontakt@wokol.net oraz

Las dla klimatu, klimat dla lasu cz. II [Piotr Wietrow]
01:31, 11/03/2016, Koło Naukowe AVES

W Polsce lasy zajmują 29,4% powierzchni całego kraju co przekłada się na 9197,9 tys. ha. Raport o stanie lasów w Polsce 2014 podaje też, że ilość węgla już związanego w biomasie drzewnej na pniu wynosi ponad 1 Gt. Emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w 2014 roku wyniosła w Polsce 0,316 Gt co stanowi 0,9% światowej emisji tego gazu (Kasztelewicz, Patyk 2015). Według obliczeń polskie ekosystemy leśne są w stanie pochłonąć 0,08 Gt czyli niemal 25% krajowej emisji CO2 w ciągu roku (Gaj 2012). Warunkiem magazynowania dwutlenku węgla w biomasie drzewnej jest wycięcie w odpowiednim czasie drzew oraz wykorzystanie powstałego w wyniku pozyskania drewna do celów, które nie spowodują jego rozkładu lub spłonięcia. Użycie drewna jako materiału konstrukcyjnego powoduje trwałą na kilkadziesiąt lat akumulację dwutlenku węgla (Jabłoński 2013), także meble drewniane oraz inne produkty z tego surowca stanowią swoiste więzienie dla tego gazu. Użycie drewna do celów energetycznych nie ogranicza emisji gazów cieplarnianych jednak pozytywnym aspektem takiej praktyki jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych (Jabłoński 2013), których złoża w przeciwieństwie do zasobów leśnych nie są odnawialne. Gospodarka leśna w Polsce jest daleka od modelu, w którym postępują wylesienia tak jak ma to miejsce np. w Ameryce Południowej. W 1945 roku lesistość w naszym kraju wynosiła 20,8% i od tamtego czasu wzrosła o 8,6%. Polska nadal dysponuje znacznym potencjałem w tym zakresie. Krajowy Program Zwiększania Lesistości (2003) zakłada, że do roku 2020 lasy będą stanowiły 30% a do 2050 roku 33% powierzchni kraju. Zdaje się, że pod tym względem postulaty protokołu z Kioto zostały wypełnione z nawiązką. Przyszłość zalesień jednak nie jest tak klarowna jakby się mogło wydawać. Ocieplenie klimatu powoduje komplikacje gdyż drzewa posadzone dziś za 100 lat mogą mieć niekorzystne warunki do rozwoju. W odpowiedzi na problemy z tym związane opracowano modele rozwoju drzewostanu, które pozwalają na uwzględnienie stanu obecnego oraz zmian i wzajemnych oddziaływań różnych czynników środowiska a także procesów demograficznych (Zajączkowski i in. 2013). Ociepleniu klimatu według rapor-tów IPCC będą towarzyszyć różnokierunkowe zmiany sumy opadów oraz ekstremalne zjawiska takie jak powodzie, susze, pożary, burze. Dla klimatu umiarkowanego typ kontynentalny właściwego dla położenia większości obszaru Polski do roku 2100 przewidywany jest wzrost temperatury o 2-3°C wiosną oraz nawet do 4°C w innych porach roku (Zajączkowski i in. 2013). Aktualnie dominującym gatunkiem lasotwórczym w Polsce jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), sadzona niegdyś w jednowiekowych monokulturach doskonale zaspokajała ówczesne potrzeby. Gatunek ten w dużej mierze występuje na glebach stosunkowo lekkich, które są narażone na susze. Współcześnie wiadomo, że drzewostany o zróżnicowanym składzie gatunkowym oraz strukturze są stabilniejsze i bardziej odporne na stres. Wraz z ociepleniem klimatu prawdopodobnie nastąpi ekspansja gatunku naturalnie wy-stępującego w Polsce o dużych zdolnościach konkurencyjnych (konkurencja międzygatunkowa) jakim jest buk (Fagus sylvatica), gdyż aktualnie przyrost zrealizowany gatunków o większych wymaganiach cieplnych (m. in. buk) ogranicza się do 20-50% właśnie z powodu zbyt niskiej temperatury.

Study on the relation between an accipiter bird and man
01:31, 11/03/2016, Koło Naukowe AVES

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 53, 2014: 143–149 (Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

RENÁTA TOBOLOVÁ2, PIOTR WIETROW2, PAWEŁ KOSIARZ2, ANNA GŁOWACKA2, MONIKA ŁUKASIEWICZ1 1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW 2„Aves” Scientific Circle, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Study on the relation between an accipiter bird and man. The aim of this study was to learn relations between accipitrids and men working with them. The study consisted in observations of trained accipitrids – common buzzard Buteo buteo and Northern goshawk Accipiter gentili, during everyday trainings, with special attention devoted to the role of sight in their life. As a result of observations made in the study, it was concluded that the visual and audio signal as well as knowing each other and common trust were important factors during man’s work with a raptor. Common buzzard turned out to be a calmer bird, its responses were less rapid compared to Northern goshawk. This raptor did not pay attention to the presence of unfamiliar persons, but was vulnerable to objects emitting signals unfamiliar to it (buses or moving trolleys). None of the hunting birds allowed to be touched by an unfamiliar person, which is a natural behavior of raptors. Northern goshawk was responding significantly faster to the sight of an approaching person and was flaying away almost immediately.

Key words: common buzzard Buteo buteo, Northern goshawk Accipiter gentili, man-bird relations

Streszczenie: Badanie relacji ptaka szponiastego z człowiekiem. Celem przeprowadzonych badań było poznanie relacji między ptakami szponiastymi i ludźmi, którzy z nimi pracują. Prowadzono obserwacje ułożonych ptaków drapieżnych – myszołowa zwyczajnego Buteo buteo oraz jastrzębia gołębiarza Accipiter gentili, podczas codziennych treningów ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w życiu tych ptaków pełni ich wzrok. W wyniku obserwacji stwierdzono, że podczas pracy człowieka z ptakiem łowczym ważne są sygnały wizualny i słuchowy oraz wzajemne poznanie i zaufanie. Myszołów zwyczajny jest ptakiem spokojniejszym, jego reakcje są mniej gwałtowne w porównaniu do jastrzębia gołębiarza. Drapieżnik ten nie zwraca uwagi na obecność obcych ludzi, natomiast jest wrażliwy na obiekty emitujące nienaturalny dla niego dźwięk (autobusów czy poruszających się wózki). Żaden z ptaków łowczych nie pozwolił się dotknąć obcej osobie, co jest zachowaniem naturalnym dla drapieżników. Jastrząb gołębiarz reagował znacznie wcześniej na widok zbliżającego się do niego człowieka i odlatywał niemal natychmiastowo.

Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province
01:31, 11/03/2016, Koło Naukowe AVES

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 53, 2014: 79–84 (Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

IWONA BIELA2, MARLENA KOŹLIŃSKA2, PAULINA SOSNOWSKA2, DOROTA JĘDRUCHÓW2 , MONIKA ŁUKASIEWICZ1 1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Sciences – SGGW 2„Aves” Scientific Circle, Warsaw University of Sciences – SGGW

Abstract: Behaviors of the corvids towards common buzzard Buteo buteo on urban and extra-urban areas of the Mazowieckie Province. The study was based on observations of birds of the crow family (Corvidae) since May till November, during intensive training of a raptor common buzzard Buteo buteo on various areas – urban and extra-urban, of the Mazowieckie Province at various times of the day. A distinct difference was noted in the activity of the corvids depending on land development. In the study period, 305 birds were recorded, the majority of which (n = 276) were noted on the urban area, which constituted 91% of all birds observed in the entire study period. The evaluation was also significantly affected by day time. In the afternoon hours, the activity of birds towards common buzzard was significantly higher and reached 65% on average. A lower activity of the birds was observed on extra-urban areas where representatives of the crow family – Eurasian jay Garrulus glandarius and Eurasian magpie Pica pica – showed minimal interest in the bird of prey. They were undertaking individual attempts of scaring the raptor off, without intensive alerting signals and calling other individuals.

Key words: corvids, raven, common buzzard, behaviors

Streszczenie: Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do myszołowa zwyczajnego Buteo buteo na obszarach miejskich i pozamiejskich województwa mazowieckiego. Badania oparto na obserwacjach ptaków z rodziny krukowatych (Corvidae) od maja do końca listopada, podczas intensywnego treningu ptaka drapieżnego myszołowa zwyczajnego Buteo buteo w zróżnicowanych obszarach – miejskim i pozamiejskim, województwa mazowieckiego o różnych porach dnia. Stwierdzono wyraźną różnicę w aktywności krukowatych w zależności od zabudowania terenu. W trakcie prowadzonych badań odnotowano 305 sztuk ptaków, z czego zdecydowaną większość, tzn. 276 sztuk, na terenie miejskim, co stanowiło 91% obserwowanych osobników w ciągu całego okresu badań. Istotny wpływ na ocenę miała również pora dnia. W godzinach przedpołudniowych aktywność ptaków w stosunku do myszołowa zwyczajnego była znacznie większa i wynosiła średnio 65%. Mniejszą aktywność obserwowano na terenach pozamiejskich, gdzie przedstawiciele krukowatych – sójka zwyczajna Garrulus glandarius oraz sroka Pica pica – wykazywały minimalne zainteresowanie ptakiem drapieżnym. Podejmowały one indywidualne próby odstraszenia drapieżnika, bez intensywnych sygnałów ostrzegawczych i nawoływania innych osobników.

Las dla klimatu, klimat dla lasu cz. III [Piotr Wietrow]
01:31, 11/03/2016, Koło Naukowe AVES

W wyniku spodziewanej eliminacji z siedlisk mniej wilgotnych gatunków o dużych wymaganiach wilgotnościowych oraz ograniczenia wzrostu pozostałych nastąpi zubożenie gatunkowe, które wpłynie negatywnie na produkcyjność lasów, tym samym zmniejszy ich możliwości pochłaniania CO2. W konsekwencji zmian środowiska może nastąpić także kolonizacja przez gatunki obce, nie występujące naturalnie w naszym kraju np. robinię (Robinia pseudoacacia) (Zajączkowski i in.). Dodatkowym obciążeniem dla lasów jest tempo w jakim postępują zmiany. Przekształcenia jakie prawdopodobnie nastąpią mogą okazać się zbyt gwałtowne i zaowocować dużym stresem a nawet katastrofami dla niektórych ekosytemów oraz wymieraniem gatunków. Przyroda jest tworem dynamicznym, w którym zmiany są czymś naturalnym, a człowiek jako jej nieodłączny element również na nie wpływa. Niezależnie od postępującej technologii alternatywnych źródeł energii czy metod sekwestracji dwutlenku węgla zdrowe, właściwie zagospodarowane lasy będą pomocne w dbaniu o sprzyjający nam klimat na ziemi. Pomimo iż leczenie skutków bez wyleczenia przyczyny może okazać się syzyfową pracą, a zalesienie nawet całego terenu Polski nie zniweluje wylesień lasów tropikalnych oraz pochodzącej z przemysłu globalnego emisji gazów cieplarnianych to podążając za ideą – myśl globalnie, działaj lokalnie sadzenie drzew nawet na własnym podwórku jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Piśmiennictwo___________________________________________________________________

Dokumenty______________________________________________________________________

Las dla klimatu, klimat dla lasu cz. I [Piotr Wietrow]
01:31, 11/03/2016, Koło Naukowe AVES

Na stan wiedzy obecnej wiadomo, że ziemia liczy sobie ponad 4,5 miliarda lat i w ciągu swojego istnienia zmieniła się z gorącej chaotycznej bryły w błękitną planetę, przechodząc w międzyczasie przynajmniej kilka ochłodzeń i ociepleń klimatu. Na podstawie badań rdzeni lodowych Grenlandii i Antarktydy uzyskano informacje na temat temperatur panujących w plejstocenie – tzw. epoce lodowcowej w czasie trwania, której tereny obecnie leżące w granicach Polski były pokryte lodem. Badania te wskazują regularny cykl ochłodzeń i ociepleń, zsynchronizowany prawdopodobnie z powtarzającymi się zmianami parametrów orbity ziemi – cyklami Milankovicia (Tomiałojć 2011). Zmiany owych parametrów mogą wpływać na zmniejszenie nasłonecznienia nawet o 10% od wartości średniej. Teoria Milankovicia nie jest w pełni zgodna z pomiarami (Boeker, Grondelle), jednak jej słuszność tłumaczy się innymi mechanizmami m.in. stężeniem dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla stanowi ważny element fotosyntezy i jest niezbędny do pra-widłowego funkcjonowania roślin. Jednak podobnie jak para wodna, metan i podtlenek azotu zaliczany jest do tzw. gazów cieplarnianych. Gazy cieplarniane gromadząc się w atmosferze stanowią pewnego rodzaju barierę uniemożliwiającą promieniowanie ciepła z ziemi, tym samym przyczyniają się do wzrostu temperatury i ocieplenia klimatu na planecie. Piąty raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) informuje: „W każdej z ostatnich trzech dekad na powierzchni Ziemi było cieplej niż w poprzedniej i jednocześnie cieplej niż w którejkolwiek z wcześniejszych dekad od 1850 r”. Źródeł dwutlenku węgla jest wiele m.in. procesy życiowe organizmów zwierzęcych i roślinnych, rozkład materii, pożary, erupcje wulkanów, ale także zanieczyszczenia związane z gospodarką człowieka, która od czasów rewolucji przemysłowej rozwinęła się w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Zdaniem wielu naukowców to właśnie ostatnie z wymienionych źródeł jest najbardziej obciążającym klimat ziemi. Wzrost dwutlenku węgla wpłynie pozytywnie na efektywność fotosyntezy co w efekcie zwiększy przyrost biomasy drzew (Zajączkowski i in. 2013). Lasy są w stanie pochłaniać od 1 do 35 ton CO2/ha w ciągu roku (Kardaś, Popkiewicz 2014). Jednak właściwości takie mają tylko lasy w odpowiednim wieku oraz w dobrym stanie zdrowotnym, inne pochłaniają tyle samo CO2 ile same produkują lub nawet są jego źródłem. Niestety przemysł emituje zanieczyszczenia negatywnie wpływające na organizmy w tym rośliny. Osłabienie związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz konsekwencje prognozowanych zmian klimatu m. in. wzrost wrażliwości odnowień leśnych na wysoką temperaturę a także spadek zawartości azotu w tkankach drzew może narazić drzewostany na ataki ze strony roślinożernych owadów i tym samym powodować choroby drzew a nawet ich śmierć. Według raportów IPCC gospodarka leśna na całym świecie potencjalnie mogłaby ograniczyć emisję CO2 nawet o 4,23 Gt (dla roku 2030) (Kardaś, Popkiewicz 2014) rocznie, przy czym światowa emisja dwutlenku węgla w tym czasie wynosi około 35,5 Gt.

Nabór nowych członków do Koła Naukowego Aves!
Data spotkania: 05:15, 19/10/2015, Koło Naukowe AVES

Zainteresowało Cię nasze Koło Naukowe? Dołącz do nas!

Wydział Nauk o Zwierzętach (budynek nr 23) dnia 19. 10. 2015r. (poniedziałek) o godzinie 17:15 w sali 1086 (I piętro)

Dzień Podróżnika
Data spotkania: 05:00, 11/11/2015, Studencki Klub Podróżniczy "Czwórka"
Spotkanie Koła Naukowego Ogrodników!;)
Data spotkania: 04:00, 17/11/2015, Koło Naukowe Ogrodników

Cześć! Spotykamy się we wtorek 17 listopada o godzinie 16:00, w budynku 35 sala 122. Na spotkaniu odbędą się wybory nowego zastępcy oraz omawiane będą bieżące sprawy:) https://www.facebook.com/events/862213820552919/

Loty ptaków drapieżnych - spotkanie ,,w terenie"
Data spotkania: 02:30, 30/10/2015, Koło Naukowe AVES

Zobaczysz na żywo, jak wygląda codzienny trening sokoła, myszołowa czy jastrzębia.

(Spotkanie odbędzie się w każdych warunkach pogodowych.)

Dnia 30. 10. 2015r. (piątek) o godzinie 14:30 Pod budynkiem Rektoratu (nr 12, Stary Kampus)

Rekrutacja!!!
21:45, 04/11/2015, Koło Naukowe Logistyki SGGW

REKRUTACJA!!! Zostając członkiem koła naukowego odkrywasz nowe możliwości, jesteś w stanie wyróżnić się na tle rówieśników, jednocześnie poszerzając zdobytą dotychczas wiedzę i nadając jej praktycznego wymiaru. Jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące logistyki i pragniesz z satysfakcją przeżyć czas studiów zapraszamy Cię do Koła Naukowego Logistyki. Już dziś możesz wypełnić ankietę rekrutacyjną i dołączyć w nasze szeregi. http://goo.gl/forms/ZqUZbXENxC

Zgłoszenia do 17.11.2015 godz. 20.00